Cu

Copper  

코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
CUE01PB Cu, 2Nup, copper, powder, M 180μm pass   N/A 
CUE02PB Cu, 2Nup, copper, powder, M 75∼150μm   N/A 
CUE03PB Cu, 2Nup, copper, powder, M 75μm pass   N/A 
CUE04PB Cu, 3N, copper, powder, M 180μm pass   N/A 
CUE05PB Cu, 3N, copper, powder, M 75∼150μm   N/A 
CUE06PB Cu, 3N, copper, powder, M 75μm pass   N/A 
CUE08PB Cu, 4N, copper, powder, ca.1μm   N/A 
CUE09PB Cu, 5N, copper, powder, M 850μm pass   N/A 
CUE10PB Cu, 2Nup, copper, powder, M 150μm pass   N/A 
CUE11PB Cu, 3Nup, copper, powder, M 75μm pass   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
CUE04GB Cu, 4N, copper, grains, wire-cut, φ2xt2   N/A 
CUE07GB Cu, 4N, copperturning, wire-cut, ca.φ3mmxL5   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
CUE01WB Cu, 3N, copper, wire, φ0.5mm   N/A 
CUE02WB Cu, 4N, copper, wire, φ1mm   N/A 
CUE03WB Cu, 3N, copper, wire, φ2mm   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
CUE02RB Cu, 4N, copper, tablets, φ10xt5   N/A 
CUE03RB Cu, 4Nup, copper, tablets, φ20Xt5   N/A 


No products foundNo products foundNo products found

코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
CUA01PB Cu-Pb(75:25%), copper-lead alloy, powder, M 150μm pass   N/A 
CUA02PB Cu-Sn(80:20), copper-tin alloy bronze, powder, M 150μm pass   N/A 
CUA03PB Cu-Zn(65:35%), copper-zinc alloy brass, powder, M 150μm pass   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
CUO01PB Cu2O, 2N, copper(I)oxide, powder, ca.3μm   N/A 
CUO10PB CuO, 2N, copper(II)oxide, powder, ca5μm   N/A 
CUO04PB CuO, 3N, copper(II)oxide, powder, M 300μm pass   N/A 
CUO12PB CuO, 3N, copper(II)oxide, fine powder, ca.1μm   N/A 
CUO07PB CuO, 4N, copper(II)oxidecoarse, powder, M 300μm pass   N/A 
CUO11PB CuO, 3N, copper(II)oxide, powder, ca.5μm   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
CUO01GB Cu2O, 2N, copper(I)oxide, grains, pressed powder   N/A 
CUO02GB CuO, 3N, copper(II)oxide, grains, by sintering   N/A 


No products found

코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
CUF10PB CuFe2O4, 3N, copper-iron oxide, powder   N/A 
CUF02PB CuMoO4, 3N, copperMolybdate, powder   N/A 
CUF05PB CuWO4, 3N, copper tungstate, powder   N/A 
CUF07PB CuCr2O4, 3N, copper chromite, powder   N/A 
CUI01PB Cu3N, 3N, 2Nup, copper nitride, powder   N/A 
CUI02PB Cu3P, 2Nup, copper phosphide, powder, M 300μm pass   N/A 
CUI03GB Cu3P, 2Nup, copper phosphide, lumps   N/A 
CUI04PB Cu2S, 2N, copper(I)sulfide, powder   N/A 
CUI06PB Cu5Si, 4N, copper silicide, powder   N/A 
CUI07PB Cu2Se, 3N, copper(I)selenide, powder   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
CUH01XB CuBr, 3N, copper(I)bromide,   N/A 
CUH02XB CuBr2, 3N, copper(II)bromide, anhydrous   N/A 
CUH03XB Cu(CH3COO)2, copper(II)acetate, hydrousneutral, hydrous   N/A 
CUH05XB CuCO3, 2Nup, copper(II)carbonatebasic   N/A 
CUH06XB CuCl, 3N, copper(I)chloride, anhydrous   N/A 
CUH10XB CuCl2, 3N, copper(II)chloride, anhydrous   N/A 
CUH11XB CuCl2, 4N, copper(II)chloride, anhydrous   N/A 
CUH13XB CuCl2·2H2O, 3N, copper(II)chloride, hydrous   N/A 
CUH14XB CuCl2·2H2O, 4N, copper(II)chloride, hydrous   N/A 
CUH15XB CuF2·2H2O, 2N, copper(II)fluoride, hydrous   N/A 


No products found

코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
CUR01GB Cu(C11H19O2)2, copper bis(dipivaloymethanate), solid   N/A 
CUR02GB Cu(C9H15O2)2, copper bis(diisobutyrylmethanate), solid   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
CUM01LB C-200LT 무전해   N/A 
CUM02LB C-100ES 전해   N/A 
CUM03LB C-100EF 전해   N/A 
CUM04LB C-100EP 전해   N/A 
CUM05LB C-100EC 전해   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
CUK02LB Cu-03CuO 코팅재료   N/A 
코드 제품명 중량 크기 재고 더보기
CUS01LB SYM-CU04CuO코 팅재료   N/A